Jaarbalans 1 (NL31) Boekjaar 2020
 

Financiele verantwoording van Stichting Mind Rights over boekjaar 2020

 (IBAN: NL31 INGB 0002 7622 16)

 

Balans per 1 januari 2020

 

debet

 

bank                                    

€   -5,30

 

negatief eigen vermogen 

€ 8.393,09

 

                

€ 8.387,79

 

 

credit

 

lening Jolijn

€ 8.387,79

 

€   8.387,79

 

 

 

 

 

 

Staat van Baten en Lasten over het jaar 2020

 

Ontvangen giften en donaties

€ 750,42 

Ontvangen vergoedingen         

€ 500,00

Investering door Jolijn

 €    670,00

Totaal Baten                 

€  1.920,42

 

 

Onkosten activiteiten       

€  594,52

Kantoorkosten

€  1.154,20

Beheerkosten 

€    130,59    

Teruggave investering Jolijn

€ 30,00

Totaal lasten  

€  1.909,31

 

 

 

Aansluiting balans met staat van baten en lasten

 

Per saldo overschot

€  11,11

 

 

Beginsaldo bank

€ - 5,30  

Eindsaldo bank

€   5,81  

Toename          

€ 11,11

 

 

 

Balans per 31 december 2020

 

debet

 

bank                                    

€ 5,81 

 

negatief eigen vermogen 

€ 9.021,98

 

                

€ 9.027,79

 

 

credit

 

lening Jolijn

€  9.027,79

 

 

 

€  9.027,79

 

 

 

 

 

Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

 

De rekening IBAN: NL31 INGB 0002 7622 16 wordt gebruikt voor acties van Stichting Mind Rights.

 

Lening Jolijn  € 9.027,79

Dit bedrag is in de loop van de jaren door Jolijn Santegoeds, voorzitter betaald voor rekening van de Stichting Mind Rights. (inclusief de oprichtingskosten van €409,57). In 2020 heeft Jolijn 670,00 euro geinvesteerd in de Stichting, en is er 30,00 euro uitgekeerd als teruggave aan Jolijn. In principe is de lening een schuld van de Stichting aan Jolijn Santegoeds. Als de stichting ooit een kapitaal zou hebben, dan zou de lening terugbetaald moeten worden; dit is het uitgangspunt van het bestuur, omdat vrijwilligerswerk geen geld zou behoren te kosten voor degene die het uitvoert. Vooralsnog wordt er geen rente in rekening gebracht.

 

Ontvangen giften en donaties                            € 750,42 

Dit zijn de giften en donaties die in de loop van 2020 bij de stichting zijn binnengekomen ten behoeve van de doelstellingen van de stichting. Dit omvat ook de crowdfunding via Geef.nl (https://www.geef.nl/doel/8064 ) en GoFundMe.com (https://www.gofundme.com/mindrights ). Verder zit in deze post een bedrag inzake ontvangsten van de Vriendenloterij, een vrij belangrijke inkomstenbron voor de Stichting.

 

Ontvangen vergoedingen                                  €  500,00

Dit zijn bedragen die uitgekeerd zijn door externe partijen aan de stichting als vergoeding na werkzaamheden: vaak is dat een reiskostenvergoeding die betaald wordt door partijen die advies vragen (ministeries, instellingen en  organisaties, ook internationale reizen enz.), soms ook onkostenvergoeding voor “de uren” door Jolijn Santegoeds als vrijwilliger voor de Stichting maakt, en die onkostenvergoedingen komen dan binnen op de stichting.   Het zijn vooral gedeclareerde treinkaartjes en andere onkosten-declaraties voor projecten, die bij externe partijen kunnen worden ingediend.

 

Kantoorkosten                               €  1.154,20

Hieronder vallen o.a. mobiel telefoonabonnement, vaste telefoon/internet en losse kostenposten zoals  print-kosten (met inktjet en laserprinter , o.a. voor het herzien van wetsvoorstellen, notulen en publicaties), de kosten voor de websites, en de aanschaf van losse randapparatuur. Deze post bevat omvat alle kantoorkosten gerelateerd aan activiteiten.

 

Beheerkosten                               €  130,59

Dit zijn kosten die geen direct effect hebben op het realiseren van de doelstellingen, maar nodig zijn voor het draaien van de stichting, zoals de bankrekeninghouderkosten (incl. internationale opties).

 

Onkosten activiteiten                                          €  594,52

Deze post bevat de onkosten, anders dan kantoorkosten, nodig voor activiteiten. Dit omvat campagnemateriaal zoals drukwerk  (folders), inschrijfgelden voor congressen, niet-vergoede reiskosten, materiele onkosten van activiteiten enz. Deze post omvat ook de voorgestelde onkostenvergoeding van 100 euro per maand voor het vrijwilligerswerk van Jolijn Santegoeds, echter in 2020 was dit slechts 313,99 euro op jaarbasis (ipv 1.200,00 euro op jaarbasis) vanwege de beperkte draagkracht van Stichting Mind Rights. Het niet-betaalde deel van de onkostenvergoeding voor vrijwilligerswerk over 2020 (886,01 euro) wordt niet doorgerekend, en is ook niet meegenomen in de lening.