Beleid en doelstellingen van Stichting Mind Rights 2013-2015
 
De activiteiten van Stichting Mind Rights zijn gericht op het uitbannen van dwang in de zorg.
 
Stichting Mind Rights heeft ten doel:
a. de bevordering van fundamentele mensenrechten en respectvolle zorg, alsmede gelijkwaardige deelname aan
de samenleving voor mensen die met geestelijke gezondheidszorg te maken hebben (gehad);
b. het tegengaan van het gebruik van dwang, dwangmiddelen en dwangmaatregelen in alle aspecten van
geestelijke gezondheidszorg;
c. de bevordering van het gebruik van heilzame behandel-alternatieven in plaats van dwang of tucht, alsmede de
bevordering van het gebruik van inspraak van clienten en het gebruiken van ervaringsdeskundigheid in alle
aspecten van geestelijke gezondheidszorg;
d. het uitdragen van kennis, informatie en voorlichting met betrekking tot alle aspecten van de geestelijke
gezondheidszorg, alsmede met betrekking tot beleidsmatige, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en
globalisering in directe relatie tot zorg;
e. verbetering van de algehele kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg vanuit clientenperspectief;
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Klik hier voor ons standpunt.
 
 
Beleidsplan van Stichting Mind Rights 2013-2015
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting Mind Rights

Strategie om de doelstellingen van Stichting Mind Rights te realiseren:

-          Stimuleren van bewustwording aangaande zorgkwaliteit en de rechtspositie van (ex)clienten in het
kader van dwang en drang

-          Bevorderen van mensenrechten in de zorg.

-          Stimuleren van alternatieven voor dwang in de zorg

-          Stimuleren van sociaal draagvlak voor heilzame herstel-ondersteunende zorg in plaats van dwang.

   

Beleidsdoelstellingen
voor het realiseren van de doelstellingen volgens de strategie van Stichting Mind Rights:

-          Uitdragen van de visie van Stichting Mind Rights door actieve voorlichting in de zorg, de samenleving en op beleidsniveau.

-          Stimuleren van verbetering van de rechtspositie van (ex)clienten en verbetering van wetgeving en beleid.

-          Bevorderen van de realisatie van mensenrechten in de zorg, waaronder met name het recht op zelfbeschikking, vrijheid en veiligheid van de persoon, vrijwaring van marteling en wrede, inhumane of vernederende behandeling of bestraffing, geestelijke en lichamelijke integriteit, vrije geinformeerde zorgkeuze en het recht op gelijkwaardige deelname in de samenleving. 

-          Bevorderen van respectvolle alternatieven ter voorkoming van dwang in de zorg, zoals Eigen Kracht-conferenties ter voorkoming van dwangmaatregelen (zie “Eindhovens Model”)

-          Bevorderen van sociale betrokkenheid, (h)erkenning en veranderings-bereidheid voor het afschaffen van dwang en voor goede zorg, o.a. door het inzetten van menselijke ervaringen en ervaringsdeskundigheid.

 

-          Participeren  in samenhang met (internationale) clientenbewegingen zoals het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP), in samenhang met ontwikkelingen van en met de Verenigde Naties en andere relevante (internationale) activiteiten in lijn met de doelstellingen van Stichting Mind Rights.

 
Mede via ENUSP en WNUSP, wordt  Jolijn Santegoeds (voorzitter) regelmatig gevraagd als ervaringsdeskundige expert bij internationale meetings van o.a. de Verenigde Naties. De internationale activiteiten hebben indirect effect op Nederlands beleid en dragen bij aan de doelstellingen van Stichting Mind Rights. Internationale participatie versterkt Stichting Mind Rights inhoudelijk, en daarmee worden ook de acties van Stichting Mind Rights in Nederland krachtiger ontvangen.

 

 
De activiteiten van Stichting Mind Rights zijn gericht op het uitbannen van dwang in de zorg.
 
Kernactiviteiten om de doelstellingen van Stichting Mind Rights te realiseren:

-          Visie verwoorden en uitdragen, o.a. middels publicaties, artikelen, verslagen, interviews, promotie-
materialen en feedback op thema’s en beleid.

-          Participeren in relevante activiteiten zoals overlegvormen, congressen, netwerk-activiteiten enz. in de
zorg, de samenleving en op beleidsniveau, zowel lokaal als (inter)nationaal.

-          Participeren in het formuleren van wetgeving en beleid (ook internationaal) en anticiperen op
ontwikkelingen inzake dwang in de zorg.

-          Stimuleren van verbeter-initiatieven mbt zorgkwaliteit en rechtspositie voor clienten, en alternatieven
ter voorkoming van dwang.

-          Publieke acties ter bevordering van de doelstellingen van Stichting Mind Rights.

 

-          Samenwerking en uitwisseling met internationale netwerken ter bevordering van de rechtspositie van
(ex)clienten en de zorgkwaliteit in de geestelijke gezondheidszorg, met name in het kader van het
uitbannen van dwang en drang, zoals o.a. met:

o   WNUSP: World Network of Users and Survivors of Psychiatry www.wnusp.net 

o   ENUSP: European Network of Users and Survivors of Psychiatry www.enusp.org 

o   PANUSP: Pan African Network of Users and Survivors of Psychiatry www.panusp.org

o   Internationale netwerken rond deze thema’s zoals de Verenigde Naties (o.a. CAT, CRPD, WHO,
SPT, Special Rapporteurs) en andere (specialistische) zorg en dwang-gerelateerde netwerken,
activiteiten of bijeenkomsten.

 
Klik hier voor een overzicht van de uitgevoerde acties.
 
   

Financieel beleid

 

De middelen van Stichting Mind Rights worden hoofdzakelijk ingezet voor:

-          Kantoor faciliteiten

-          Drukwerk en internet/media

-          Onkosten voor participatie, zoals reiskosten, inschrijfkosten enz.

-          Onkosten voor publieke acties, zoals campagnes

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur en werknemers ontvangen geen loon van Stichting Mind Rights, zij functioneren als vrijwilligers.
Gemaakte onkosten kunnen vergoed worden op basis van afspraken met het bestuur van de Stichting.
(zie ook de Statuten van Stichting Mind Rights)

 

Per 1 januari 2013 wordt er een vaste onkostenvergoeding van 100 euro per maand aan Jolijn Santegoeds,
voorzitter, overgemaakt voor de onkosten voortvloeiend uit het dagelijks besturen van de Stichting en het
verrichten van werkzaamheden namens de Stichting, zowel nationaal als internationaal.

 
Klik hier voor de jaarbalans van Stichting Mind Rights over boekjaar 2012