Wie zijn wij?
 
Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!
 
Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! is in 2002-2003 begonnen als een initiatief van een groep jonge mensen
die zelf GGZ-ervaringen hebben. Onder leiding van Jolijn Santegoeds worden acties georganiseerd: 
tegen het gebruik van isoleercellen en dwang in de (jeugd)psychiatrie,
en voor een menselijke, isoleercelvrije geestelijke gezondheidszorg.
 

Stichting Mind Rights

 

Stichting Mind Rights is op 20 november 2006 opgericht om Actiegroep Tekeer tegen de isoleer!  te ondersteunen.

Stichting Mind Rights heeft eveneens als doel het afschaffen van dwang uit de zorg, en wordt net als de acties van

Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! geleid door mensen die zelf ervaringen hebben met GGZ en dwang.
 

Stichting Mind Rights is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Eindhoven (nr 17198277)

en is sinds 2008 geregistreerd als een “goed doel” met een ANBI-erkenning (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Stichting Mind Rights heeft geen winstoogmerk. Klik hier voor de statuten van Stichting Mind Rights

 
Het RSIN/fiscaal nummer van Stichting Mind Rights is 8172.51.261, en het bestuur van Stichting Mind Rights
bestaat uit: Jolijn (J.C.) Santegoeds (voorzitter), M. Schillemans (secretaris) en A.C. Maas (penningmeester)
Klik hier voor de contact-gegevens van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights
 
Stichting Mind Rights heeft geen leden-bestand, maar wel een achterban met supporters, vrijwilligers en donateurs.
Iedereen kan ons steunen. Klik hier voor meer info over meehelpen.  
   
Het rekeningnummer van Stichting Mind Rights, Eindhoven is:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


toegangspas voor de
Verenigde Naties
 in New York

IBAN :  NL31 INGB 0002 7622 16    (BIC: INGBNL2A)
 
 
Beleid en doelstellingen
 
De activiteiten van Stichting Mind Rights zijn gericht op het uitbannen van dwang in de zorg.
 
Stichting Mind Rights heeft ten doel:
a. de bevordering van fundamentele mensenrechten en respectvolle zorg, alsmede gelijkwaardige deelname aan
de samenleving voor mensen die met geestelijke gezondheidszorg te maken hebben (gehad);
b. het tegengaan van het gebruik van dwang, dwangmiddelen en dwangmaatregelen in alle aspecten van
geestelijke gezondheidszorg;
c. de bevordering van het gebruik van heilzame behandel-alternatieven in plaats van dwang of tucht, alsmede de
bevordering van het gebruik van inspraak van clienten en het gebruiken van ervaringsdeskundigheid in alle
aspecten van geestelijke gezondheidszorg;
d. het uitdragen van kennis, informatie en voorlichting met betrekking tot alle aspecten van de geestelijke
gezondheidszorg, alsmede met betrekking tot beleidsmatige, maatschappelijke en culturele ontwikkelingen en
globalisering in directe relatie tot zorg;
e. verbetering van de algehele kwaliteit van geestelijke gezondheidszorg vanuit clientenperspectief;
f. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of
daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 
Klik hier voor ons standpunt.
 
Hoofdlijnen van het beleidsplan van Stichting Mind Rights

Strategie om de doelstellingen van Stichting Mind Rights te realiseren:

-          Stimuleren van bewustwording aangaande clientenperspectief, zorgkwaliteit, rechtspositie en mensenrechten inzake dwang en drang.

-          Bevorderen van mensenrechten in de zorg, en implementatie van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (UN CRPD).

-          Stimuleren van alternatieven voor dwang in de zorg en de samenleving

-          Stimuleren van sociaal draagvlak voor heilzame herstel-ondersteunende zorg in plaats van dwang.

 
Klik hier voor het beleidsplan en de beleidsdoelstellingen van Stichting Mind Rights 2013-2015.
Klik hier voor het beleidsplan en de beleidsdoelstellingen van Stichting Mind Rights 2016-2018.
Klik hier voor het beleidsplan en de beleidsdoelstellingen van Stichting Mind Rights 2019-2021.
 
De activiteiten van Stichting Mind Rights zijn gericht op het uitbannen van dwang in de zorg.
 
Kernactiviteiten om de doelstellingen van Stichting Mind Rights te realiseren:

-          Visie verwoorden en uitdragen, o.a. middels diverse media, publicaties, artikelen, verslagen,
promotie-materialen, interviews, lezingen en feedback op thema’s en beleid.
 

-          Participeren in relevante activiteiten zoals overlegvormen, congressen, netwerk-activiteiten enz. in de
zorg, de samenleving en op beleidsniveau, zowel lokaal als (inter)nationaal.

-          Participeren in het formuleren van wetgeving en beleid (ook internationaal) en anticiperen op
ontwikkelingen inzake dwang in de zorg.

-          Stimuleren van verbeter-initiatieven mbt zorgkwaliteit en rechtspositie, en alternatieven
ter voorkoming van dwang.

-          Publieke acties ter bevordering van de doelstellingen van Stichting Mind Rights.

-     Promoten van het VN-Verdrag voor de Rechten van Personen met Beperkingen (UN CRPD)

 

-          Samenwerking en uitwisseling met internationale netwerken ter bevordering van de rechtspositie, de zorgkwaliteit en mensenrechten gerelateerd aan geestelijke gezondheid, -zorg, en inclusie van personen met psychosociale beperkingen, met name gericht op het uitbannen van dwang en drang, en het realiseren van heilzame ondersteuning, zoals o.a. met:    

o   WNUSP: World Network of Users and Survivors of Psychiatry www.wnusp.net 

o   ENUSP: European Network of Users and Survivors of Psychiatry www.enusp.org 

o   PANUSP: Pan African Network of Users and Survivors of Psychiatry www.panusp.org

o   EDF: European Disability Forum www.edf-feph.org

o   de Verenigde Naties (o.a. CRPD, OHCHR, WHO, CAT, SPT, Special Rapporteurs)

o   en andere netwerken, activiteiten of bijeenkomsten gerelateerd aan zorg, dwang, mensenrechten of empowerment.

 

Mede via ENUSP en WNUSP, wordt  Jolijn Santegoeds (voorzitter) regelmatig gevraagd als vertegenwoordiger en/of ervaringsdeskundige expert bij internationale meetings van o.a. de Verenigde Naties. De internationale activiteiten hebben indirect effect op Nederlands beleid en dragen bij aan de doelstellingen van Stichting Mind Rights. Internationale participatie versterkt Stichting Mind Rights inhoudelijk, en daarmee worden ook de acties van Stichting Mind Rights in Nederland krachtiger ontvangen.

 
Klik hier voor een overzicht van de uitgevoerde acties.
 
Speciaal project:  “Het Eindhovens Model” : Een alternatief voor gedwongen behandeling
Stichting Mind Rights heeft een alternatief model/wetsvoorstel uitgewerkt dat dwang kan voorkomen.
We werken samen met de Eigen Kracht-centrale ( www.eigen-kracht.nl ) aan “het Eindhovens Model”.
Daarbij worden  Eigen Kracht-conferenties ingezet ter voorkoming van gedwongen behandeling in de GGZ.
Bij een Eigen Kracht-conferentie behoudt de hoofdpersoon de regie over zijn/haar eigen leven, en kunnen
sociale oplossingen gevonden worden.
Zie voor meer informatie : http://www.eigen-kracht.nl/nl/artikel/verplichte-zorg-binnen-ggz-te-voorkomen  
   
   

Financieel beleid

De middelen van Stichting Mind Rights worden hoofdzakelijk ingezet voor:

-          Kantoor faciliteiten

-          Drukwerk en internet/media

-          Onkosten voor participatie, zoals reiskosten, inschrijfkosten enz.

-          Onkosten voor publieke acties, zoals campagnes

 

Beloningsbeleid:

Het bestuur en werknemers ontvangen geen loon van Stichting Mind Rights, zij functioneren als vrijwilligers.
Gemaakte onkosten kunnen vergoed worden op basis van afspraken met het bestuur van de Stichting.
(zie ook de Statuten van Stichting Mind Rights)

 

Per 1 januari 2013 wordt er in principe een vaste onkostenvergoeding* van 100 euro per maand aan Jolijn Santegoeds,
voorzitter, overgemaakt als vrijwilligersvergoeding alsook voor de onkosten voortvloeiend uit het dagelijks besturen van de Stichting en het verrichten van werkzaamheden namens de Stichting, zowel nationaal als internationaal.
* Deze onkosten-
vergoeding vindt plaats mits het budget van Stichting Mind Rights dit toelaat.

 
In de loop van de jaren is er door Jolijn Santegoeds, voorzitter een inmiddels aanzienlijk bedrag betaald voor rekening van de Stichting Mind Rights. (inclusief de oprichtingskosten van 409,57). In principe is dit een schuld van de Stichting aan Jolijn Santegoeds. Als de stichting ooit een kapitaal zou hebben, dan zou de lening terugbetaald moeten worden; dit is het uitgangspunt van het bestuur, omdat vrijwilligerswerk geen geld zou behoren te kosten voor degene die het uitvoert. Vooralsnog wordt er geen rente in rekening gebracht.
 
Twee bankrekeningen (sinds 2017)
NL31: De rekening “NL 31” met banknummer IBAN: NL31 INGB 0002 7622 16 wordt gebruikt voor acties van Stichting Mind Rights sinds 2006.

NL63: Sinds begin september 2017 beheert Stichting Mind Rights een tweede bankrekening “NL 63” met banknummer IBAN: NL63 INGB 0008016615) die bedoeld is voor het faciliteren van activiteiten van het World Network of Users and Survivors of Psychiatry (WNUSP) op projectbasis.

 

Financien Boekjaar 2020

Klik hier voor jaarbalans 1 (NL31) van Stichting Mind Rights (NL) over boekjaar 2020 (IBAN NL 31 INGB 0002762216).

Klik hier voor jaarbalans 2 (NL63) van Mind Rights rekening tbv WNUSP over boekjaar 2020 (IBAN NL63 INGB 0008016615).

Klik hier voor de totale jaarbalans van stichting Mind Rights over boekjaar 2020.

 
Financien Boekjaar 2019
Klik hier voor jaarbalans 1 (NL31) van Stichting Mind Rights (NL) over boekjaar 2019 (IBAN NL 31 INGB 0002762216).

Klik hier voor jaarbalans 2 (NL63) van Mind Rights rekening tbv WNUSP over boekjaar 2019 (IBAN NL63 INGB 0008016615).

Klik hier voor de totale jaarbalans van stichting Mind Rights over boekjaar 2019.

 
Financien Boekjaar 2018
Klik hier voor jaarbalans 1 (NL31) van Stichting Mind Rights (NL) over boekjaar 2018 (IBAN NL 31 INGB 0002762216).

Klik hier voor jaarbalans 2 (NL63) van Mind Rights rekening tbv WNUSP over boekjaar 2018 (IBAN NL63 INGB 0008016615).

Klik hier voor de totale jaarbalans van stichting Mind Rights over boekjaar 2018.

 
Financien Boekjaar 2017
Klik hier voor jaarbalans 1 (NL31) van Stichting Mind Rights (NL) over boekjaar 2017 (IBAN NL 31 INGB 0002762216).

Klik hier voor jaarbalans 2 (NL63) van Mind Rights rekening tbv WNUSP over boekjaar 2017 (IBAN NL63 INGB 0008016615).

Klik hier voor de totale jaarbalans van stichting Mind Rights over boekjaar 2017
 
Financien Boekjaar 2016 en eerder
Klik hier voor de jaarbalans van Stichting Mind Rights over boekjaar 2016
Klik hier voor de jaarbalans van Stichting Mind Rights over boekjaar 2015
Klik hier voor de jaarbalans van Stichting Mind Rights over boekjaar 2014
Klik hier voor de jaarbalans van Stichting Mind Rights over boekjaar 2013
Klik hier voor de jaarbalans van Stichting Mind Rights over boekjaar 2012
 
 
 
Oprichter: Jolijn Santegoeds  

 

 

De oprichter en woordvoerder van Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! en Stichting Mind Rights
is Jolijn Santegoeds (geboren op 27 februari 1978).
 
   
Jolijn werkt full time als vrijwilliger voor Actiegroep Tekeer tegen de isoleer! / Stichting Mind Rights
en is de drijvende kracht achter deze organisatie.
 
   
Jolijn is zelf ervaringsdeskundige en heeft meegemaakt hoe het is om gedwongen behandeling te
krijgen in de GGZ, in
de gesloten jeugdpsychiatrie en volwassenpsychiatrie.Jolijn heeft onder andere
zelf ervaringen met langdurige separatie, fixatie, dwangmedicatie en gedwongen visitatie, en ook met
andere vormen van zorg.
Jolijn is ook Ingenieur Duurzame Bedrijfsvoering.
 
   
 

Vertegenwoordiging bij internationale netwerken:

 

WNUSP: World Network of Users and Survivors of Psychiatry

Jolijn Santegoeds is verkozen tot bestuurslid en penningmeester van WNUSP in 2009.
In 2013 is Jolijn Santegoeds verkozen tot mede-voorzitter (co-chair) van WNUSP.
De website van WNUSP is www.wnusp.net
   
WNUSP heeft een VN-consultancy status (ECOSOC) en is een gesprekspartner van de Verenigde Naties.
WNUSP wordt geraadpleegd door de VN  op onderwerpen die over clientenrechten, GGZ/psychiatrie en
zorg gaan, en soms is Jolijn Santegoeds hier direct bij betrokken, vooral op onderwerpen rond het tegengaan
van dwang in de zorg.
 
   
ENUSP: European Network of Users and Survivors of Psychiatry 
Jolijn Santegoeds is als actieve internationale belangenbehartiger ook regelmatig actief voor ENUSP bij
Europese meetings,
zoals van ENUSP zelf, de Europese Unie, Europese VN-organen, het Europees Hof
voor de Rechten van de Mens, en andere Europese platformen.
In december 2014 is Jolijn Santegoeds gekozen tot bestuurslid van ENUSP (board member, North West region)

De website van ENUSP is www.enusp.org

 
 
De activiteiten voor WNUSP en ENUSP zijn vrijwilligerswerk, net als de activiteiten voor stichting Mind Rights.
Vaak worden de onkosten voor deze internationale activiteiten vergoed door externe partijen, echter niet altijd.
Voor specifieke activiteiten zoals het vertegenwoordigen van WNUSP en/of ENUSP zoeken we regelmatig extra donateurs.
 
Een gift of donatie op het rekeningnummer ten name van Stichting Mind Rights, Eindhoven wordt enorm gewaardeerd.  
IBAN :  NL31 INGB 0002 7622 16 
(BIC: INGBNL2A)